VEDTEKTER FOR VÅGAN HISTORIELAG

Vedtatt på årsmøtet 11.03.03.

 

  • § 1 Formål

            Vågan historielag skal arbeide for at den lokale kulturarven blir tatt vare på og blir gjort tilgjengelig for folk nå og i framtida.

  • § 2 Virksomhet

             a  Gi ut ei årbok for Vågan med lokalhistorisk innhold, og en lokalhistorisk kalender for Svolvær.

             b  Være behjelpelig med innsamling og registrering av lokalhistorisk stoff.

             c  Arrangere medlemsmøter (og ekskursjoner) med tema fra den lokale historien.

             d  Drive aktiv markedsføring om lagets drift og virksomhet.

  • § 3 Medlemskap

            Enhver som betaler kontingent til laget er medlem.

            Kontingentens størrelse avgjøres av årsmøtet.

  • § 4 Ledelse / valg

            Laget ledes av et styre på maksimum 7 medlemmer.

            Styremedlemmene velges for 2 år og kan gjenvelges.

            Styreleder velges ved særskilt valg.

            Forøvrig konstituerer styret seg selv.

            Styret velger redaksjonskomiteer for årboka og Svolværkalenderen.

  • § 5 Årsmøtet

             a  Årsmøtet holdes innen utgangen av mars.

             b  Årsmøtet annonseres 14 dager for møtet.

             c  Årsmøtet behandler:

                 Årsmelding / årsberetning, revidert regnskap, valg (styre, styreleder, revisor, valgkomite), kontingent og innkomne forslag

             d  Saker til årsmøtet sendes styret en uke før møtet.

             e  Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 10 medlemmer ønsker det.

  • § 6 Arbeidsgrupper

            Styret kan oppnevne arbeidsgrupper til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver.

  • § 7 Endring av vedtekter

           a Endring av vedtekter krever 2/3 flertall og foretas på årsmøtet.

           b  Forslag til vedtektsendringer må forelegges styret minst 2 mnd før møtet.

  • § 8 Oppløsning

            Oppløsning av laget krever 2/3 flertall på 2 følgende årsmøter. Det laget eier tilfaller i så fall Lofotmuseet.

Regnskap 2018

Inntekt

Salgsinntekter MVA:                                                                                     kr 74 603,25

Årbok for Vågan:                                                       kr 60 794,50

Svolværkalender:                                                       kr   9 600,00

Lofotbilder:                                                                kr   3 250,00

Fly med:                                                                     kr      958,75   

Salgsinnteker avgiftsfri:                                                                                kr 89 516,35

Årbok for Vågan:                                                       kr 65 315,97

Fly med:                                                                     kr   2 245,00

Svolværkalender                                                        kr 26 264,38

Medlemskontingent:                                                 kr 22 100,00

Porto                                                                          – 23 701,00

Fly med utgift:                                                           –     2 708,00

Driftsinntekter                                                                                              kr 164 119,60

Utgifter:

Lønn:                                                                                                            kr  15 000,00

Leie lokaler                                                                                                   kr    6 000,00

Honorar Revisjon:                                                                                        kr    6 000,00

Kontorrekvisita:                                                                                            kr    2 179,00

Datakostnad (program årbok)                                                                      kr    4 536,00

Møter, kurs:                                                                                                  kr 31 758,50

Årsmøte:                                                                                                      kr    5 505,00

Regnskapsprogram:                                                                                    kr   3 096,00

Trykking årbok:                                                                                            kr 57 140,00

Trykking kalender:                                                                                       kr 23 188,00

Reklame:                                                                                                     kr 11 788,90

Fotoutgifter:                                                                                                 kr       650,00

Hjemmeside                                                                                                kr   3 240,00

Øreavrunding:                                                                                             kr       -  2,22

Kontingent LLH:                                                                                           kr   3 978,00

Gaver:                                     Blomster, div.:             kr        3 100,00

                                               LLH                             -kr        9 145,00        kr  - 6 045,00

Bank- og kortgebyr:                                                                                     kr    1 341,50

Gebyr Vipps                                                                                                 kr          98,96

Driftskostnader                                                                                             kr 169 452,64

Driftsresultat                                                                                                 kr      5 333,04

Renteinntekter:                                                                                             kr         892,00

Årsresultat:                                                                                           –   kr       4 441,04

Leder:             Anders Holmen

Nestleder:       Willy Engstad

Sekretær:       Marit Moen

Kasserer:       Håkon Brun

Medlem:         John Berg

                       William Hakvaag

                       Hugo Johansen

Redaktør:       Håkon Brun

Kalender:       Willy Engstad, William Hakvaag, Nils Petter Sundby. Håkon Brun

Lofotmuseet:  Tone Rørtveit

Revisor:          Torfinn Walsøe

Valgkomite:     Linda Lillevik

                        Tonje Østrem, leder

 

 

VÅGAN HISTORIELAG

ÅRSMELDING 2018

Periode 01.01. – 31.12.2018

 

 

Vedtekter § 1. Formål:

Vågan historielag skal arbeide for at den lokale kulturarven blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for folk nå og i framtida.

 

VÅGAN HISTORIELAG

ÅRSMELDING 2018

Periode 01.01.18 - 31.12.2018

Årsmøtet ble avholdt på Vestfjord Hotell i Svolvær 11. april

Det møtte 27 medlemmer inkludert styret og valgkomite.

Styret i Vågan Historielag har siden årsmøtet bestått av:

- Anders Holmen                              leder

- Willy Engstad                                 nestleder

- Marit Moen                                     sekretær

- Håkon Brun                                   kasserer/redaktør av ”Årbok for Vågan”

- William Hakvaag                           styremedlem

- John Berg                                     styremedlem. 

- Asbjørn Gabrielsen                       styremedlem.

 

Komitè for utgivelse av Svolværkalenderen:      

Nils Petter Sundby, Willy Engstad, William Hakvaag og Håkon Brun.

 

Repr. i Lofotmuseets styre:             Tone Rørtveit m/vararepresentant William Hakvaag          

Revisor:                                             Torfinn Walsøe.

Valgkomitè:                                       Tonje Østrem

                                                            Linda Lillevik.

 

Vågan Historielag hadde ved utgangen av 2018 følgende æresmedlemmer:

Ingrid Arctander, Håkon Brun, Finn Fagerhaug.

Medlemmer:

Historielaget hadde 230 medlemmer ved utgangen av 2018

Kontingent:

Medlemskontingenten er kr. 340,- pr. år, som inkluderer ”Årbok for Vågan” fritt tilsendt.

(Kontingent kr 100 + pris på årboka)

Styremøter:

Det har i tillegg til årsmøtet vært avholdt 6 styremøter, og til sammen 25 saker har blitt behandlet.

Årsmøtet 2018

Årsmøtet ble holdt på Vestfjord hotell.

Årsberetningen for 2017 ble referert av styreleder. 

Regnskap ble presentert  av Håkon Brun. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Valgene ble gjennomført i henhold til valgkomiteens forslag.

Guri Rørtveit ble takket av som styremedlem gjennom flere år.

 

Økonomi.

Vågan historielags økonomi er tilfredstillende. Fjorårets regnskap viser et underskudd på

kr 4 441,04.  Underskuddet skyldes i hovedsak at vi har brukt mye penger på møter, kr 31.000. Det vises for øvrig til det reviderte årsregnskapet for 2018.

Et beløp øremerket arbeidet med Vågans historie, kr 125.000 står på egen konto, og dette holdes utenom driften av laget

 

Virksomheten i 2018

Foredrag og aktiviteter

 

Det ble i 2018 arrangert følgende foredrag og aktiviteter:

FEBRUAR

Foredrag med lysbilder om maleren Ole Juul, ved Jan Dagfinn Monsen. Arrangementet var i samarbeid Svolvær Kunstforening.

 

APRIL

Årsmøte.

27 medlemmer til stede på årsmøtet.

Etter Årsmøtet holdt Monica Kristensen Solås foredrag om gruveulykken på Svalbard i 1972. John Arne Storhaug holdt først en innledning om Lofotpostens rolle i dekningen av saken. Ca 70 personer til stede under foredraget.

 

MAI

Filmen «Brennende Minner» ble vist på Svolvær Kino. Filmen omhandlet evakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, og ble presentert av regissøren, Ellen-Astri Lundby. Tidsvitnet Johs Røde var også tilstede, og fortalte om egne opplevelser under evakueringen.

 

JUNI

Foredrag om havrettsminister Jens Evensen, ved  Jens Evensen jr.  Foredraget var et samarbeid med Orkana Forlag, i forbindelse med utgivelsen av boken «Havet, Oljen og Retten».

 

AUGUST

Historisk vandring i Ørsnesvika, ved Harald Strøm.

 

SEPTEMBER

Foredrag om boken «Kampen om historien». Foredraget omhandlet kampene i Ofoten i april 1940, og ble holdt av forfatteren, Jan P Pettersen.

 

OKTOBER 

Historiebad av John Arne Storhaug på Arbeideren i Kabelvåg, v/ Ole Petter Refsahl.

 

NOVEMBER

Utstilling og foredrag om maleren Kjeld Langfeldt, v/ Eva Skottnes Vikjord. Arrangementet var i samarbeid med Svolvær Kunstforening.

 

Annet

Historielagets forslag om å gi veien inn til alpinanlegget navnet Jens Holst vei er vedtatt av kommunestyret.

Initiativet i forhold til v.g. skole om elevbidrag til Årboka har hatt en treg start, men er ikke lagt på is.

 

Årboka for Vågan.

Styret oppfordrer fortsatt om innsendelse av stoff til årboka. Styret sier seg meget tilfreds med det nivået årboka holder. Dette skyldes både god respons blant folk som leverer stoff, og ikke minst det arbeidet redaktør Håkon Brun utfører.

Vi ønsker at privatpersoner, lag og foreninger engasjerer seg i å levere fortellinger.

 

Takk.

Styret takker alle bidragsytere med artikler til ”Årboka for Vågan”.

Uten denne bistand og interesse ville ikke årboka vært mulig.

Vi takker også alle annonsører i ”Svolværkalenderen”.

for VÅGAN HISTORIELAG

 

Anders Holmen

Leder